گواهینامه ها و تاییدیه ها

شرکت تضامنی احمد بقایی سنگری و پسران طی سال ها تلاش و فعالیت، موفق به تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه های کل کشور شده است. در ذیل نامه نمایندگی تعدادی از کمپانی های معتبر اروپایی که به این شرکت اعطا گردیده است، مشاهده می نمایید.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نامه نمایندگی شرکت STANHOPE-SETA انگلستان در ایران

 

نامه نمایندگی شرکت Passam سوئیس در ایران