Certificates and approvals

شرکت تضامنی احمد بقایی سنگری و پسران طی سال ها تلاش و فعالیت، موفق به تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه های کل کشور شده است. در زیر گواهینامه های دریافتی این شرکت ارائه شده است.