ترانسدیوسر تغییر شکل برای اندازه گیری میزان بازشدگی ترک