دستگاه آزمون خستگی مکانیکی مدل Median

این طیف از دستگاه‌ها بصورت کاملا کاربردی تمامی الزامات مورد نظر استاندارهای مربوط به آزمون‌های فلزات و کامپوزیت‌ها جهت تعیین مقدار استحکام، دوام و سفتی آنها را پوشش می‌دهد. این مدل سیستم‌ها با انتخاب نرم‌افزارهای کاربردی مناسب، ترانسدیوسرها و سایر لوازمات جانبی تمامی الزامات مربوط به اکثر استانداردهای آزمون‌های مواد را برآورده می‌کند.
تجهیزات همراه دستگاه شامل انجام آزمون‌های دما بالا و دمای اتاق فلزات بمنظور تعیین خواص کششی و فشاری آنها، خستگی دامنه بالا و پایین، رشد ترک خستگی و شکست، آزمون‌های مربوط به کامپوزیت‌ها در دمای محیط و شرایط کنترل شده محیطی جهت تعیین خواص برشی، فشار، کشش و خستگی آنها و آزمون‌های مربوط به مفاصل و اتصال‌دهنده‌ها جهت تعیین استحکام و دوام این مدل قطعات تحت شرایط مختلف مانند بارگذاری دامنه ثابت، بارگذاری‌های مرکب قطعات و شبیه‌سازی بارگذاری‌های واقعی سیستم در حال کار می‌باشد.


انجام آزمون های چقرمگی شکست (KIc, JIc & CTOD) مطابق با استانداردهای (ASTM E1820, E399 & E1290)، مکانیک شکست (ASTM E1820) و خستگی دامنه پایین (ASTM E606) می‌باشد.

دانلود کاتالوگ