دستگاه انوماتیک نفوذ پذیری قیر ، گریس Pentrometer

دستگاه انوماتیک نفوذ پذیری قیر  ، گریس Pentrometer

 
می باشد که ASTM-D دستگاهی جهت انجام آزمایش نفوذپذیري قیر تحت استاندارد 5 PNR-10
در این دستگاه اندازه گیري زمان و میزان نفوذ به صورت اتوماتیک انجام می شود. قابلیت نفوذ قیر یا همان
آزمایش درجه نفوذ، مرسوم ترین آزمایش براي اندازه گیري یکی از مهمترین پارامترهاي کیفی قیر یعنی
قوام قیر است. این پارامتر بر اساس میزان نفوذ یک سوزن استاندارد در دماي 25 درجه سانتی گراد در داخل
قیر تعریف می شود. سوزن استاندارد تحت اثر نیرویی معادل 100 گرم بر روي سطح نمونه قرار میگیرد و پس
از مدتی مشخص ( 5 ثانیه مطابق با استاندارد) ، میزان نفوذ اندازه گیري میشود و مقدار آن به عنوان قابلیت نفوذ
قیرگزارش میشود.

سهولت عملکرد دستگاه
بازه اندازه گیري درجه نفوذ از 0 تا 500 (معادل صفر تا 50 میلیمتر)
رزولوشن: ٠٫٠١ میلی متر
بار اعمالی 100 گرم ( میله بارگذاري ٩٧٫۵ گرم+ ٢٫۵ گرم )
زمان انجام آزمایش قابل تنظیم از ٠٫١ تا 600 ثانیه
220V - 50 Hz : ولتاژ تغذیه
USB اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه
نمایش نتایج سه آزمون آخر به همراه میانگین
مکانیزم بالابر خودکار
تشخیص خودکار سطح تماس سوزن با نمونه براي نمونه هاي رسانا

دانلود کاتالوگ

Other product images