دستگاه بارگذاری صفحه دینامیکی Light Weight deflectometer

دستگاه  بارگذاری صفحه دینامیکی جهت تعیین مدول دینامیکی تغییر شکل خاک و تعیین ظرفیت باربری  و میزان تراکم خاک ولایه های زیرسازی غیر چسبنده (LWD)
مطابق با استاندارد ASTM E2835-11
با حداکثر نیروی  ضربه 7,07کیلونیوتن و  قطر صفحه بارگذاری 20×300 میلیمتر
مناسب جهت آزمایش خاک درشت دانه و دانه مختلط با حداکثر اندازه 63 میلیمتر
کاربرد:در راهسازی و ساخت راه آهن 
تعیین کیفیت درکانال سازی وخاکریزی فونداسیون

http://www.controls-group.com/eng/soil-testing-equipment/light-weight-deflectometer.php

دانلود کاتالوگ