آون دوار لایه نازک قیر RTFOT

 آون دوار لایه نازک قیر دستگاهی برای اندازه گیری اثر گرما و هوا روی لایه نازک متحرک قیر نیمه
جامد می باشد که  بر اساس استاندارد و با اتکا به سال ها تجربه و دانش فنی شرکت بقایی سنگری طراحی و ساخته
 ساخته شده است . در این آزمایش لایه نازک متحرک قیر درون محفظه با دمای 163 درجه سانتیگراد به مدت 85 دقیقه 
در حال دوران وتحت جریان هوای فشرده با مقدار استاندارد گرم می شود، با تغییر مشخصات فیزیکی قیر ، قبل و بعد از 
.قرار گرفتن در آون اثر گرما و هوا بر قیر تعیین می شود   

دانلود کاتالوگ

Other product images